top of page

Privacybeleid

Wie zijn we?

"Wij", "ons" of "onze" betekent Ode Diamonds, een merk van F  & C  Juwelen  Commv  , (KBO BE0741.943.102)  wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen door uw gebruik van onze website.

Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van de website. Voor onze privacypraktijken met betrekking tot onze diensten verwijzen wij u naar de overeenkomst zoals deze tussen ons kan worden gesloten.

Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld waarin wordt uiteengezet hoe we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, verzamelen, openbaar maken, overdragen en gebruiken (“verwerken”) en welke rechten u heeft. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen.

Als u vragen, zorgen of klachten heeft met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, kunt u contact met ons opnemen via e-mail:  info@odediamonds.com , ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor privacy.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 1 augustus 2019.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en verzamelen

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.), die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

 

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder vermeld:

 • Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag per e-mail of telefoon te beantwoorden.

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden:

 • Contactgegevens
  in het geval u gebruik maakt van het contactformulier, wordt u gevraagd om de volgende informatie te verstrekken: naam, e-mailadres en eventuele persoonlijke gegevens die u ervoor kiest om in het daarvoor bestemde lege veld in te vullen (geef ons alstublieft geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of creditcard-/rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

 • Blogcommentaar
  Als u een reactie achterlaat op onze website, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres,
    website en eventuele persoonlijke gegevens die u in het daarvoor bestemde lege veld plaatst. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt.

 • Gebruiksgegevens
  We verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, paginaweergaven of informatie over de timing, frequentie en patroon van uw servicegebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. In het geval de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet herleidbaar zijn tot u als individu), worden dit niet beschouwd als persoonsgegevens in de zin van dit privacybeleid. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft hun eigen privacybeleid dat u kunt bekijken
    hier . Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics, gaat u naar de:  Google Analytics opt-out pagina .

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit artikel.

Bewaren van uw gegevens en verwijdering

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een bepaald doel.

In het geval dat u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, en een dergelijk bezwaar wordt gehonoreerd, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze databases verwijderen. Houd er rekening mee dat we de persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd.

Het voorgaande belet ons echter niet om persoonsgegevens te bewaren indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een rechtsvordering in te dienen of ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, of voor bewijsdoeleinden.

Als u uw gegevens wilt inzien en/of verwijderen uit ons systeem, kunt u contact met ons opnemen via:  info@odediamonds.com

Jou rechten

Dit artikel somt uw belangrijkste rechten op onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. We hebben geprobeerd ze voor u op een duidelijke en leesbare manier samen te vatten.

Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken wij u ons een schriftelijk verzoek te sturen in overeenstemming met:  Artikel 1  van dit privacybeleid. We zullen zonder onnodige vertraging op uw verzoek reageren, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Bij verlenging van de reactietermijn of indien wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

Het recht op toegang

U hebt het recht op bevestiging of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, in het geval dat we dit doen, hebt u het recht op toegang tot dergelijke persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit privacybeleid vindt.

U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar we behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen als u om meer exemplaren verzoekt.

 

Het recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze informatie te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

 

Het recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

In sommige omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • U trekt uw toestemming in en er is geen andere wettige grond;

 • De verwerking is voor direct marketingdoeleinden;

 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of,

 • Wissen is noodzakelijk om te voldoen aan de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving.

Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht op gegevenswissing. Die uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is,

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting; of,

 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Het recht om de verwerking te beperken

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (wat inhoudt dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens (en alleen zolang als nodig is om die juistheid te verifiëren);

 • De verwerking is onrechtmatig en u verzoekt om beperking (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op gegevenswissing);

 • Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u heeft persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of,

 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Naast ons recht om uw persoonlijke gegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds op een andere manier verwerken, maar alleen:

 • met uw toestemming;

 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

 • voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

 • om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Voordat we de beperking van de verwerking opheffen, informeren wij u hierover.

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, en deze verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonlijke gegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privé-apparaat op te slaan.

 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van een aan ons opgedragen openbaar gezag;

 • De doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doeleinde niet meer verwerken.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke informatie in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kan je een klacht indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van de persoonsgegevens (Privacycommissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),  https://www.privacycommission.be/nl/contact .

Uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken

Daarom geven we uw persoonlijke gegevens niet door aan onze socialemediapartners. We maken echter wel gebruik van plug-ins voor sociale media om u naar onze sociale-mediakanalen te leiden en om u in staat te stellen te communiceren met onze inhoud. Deze social media kanalen zijn (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ en YouTube). Als u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke aanbieder van sociale-mediadiensten persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke sociale media.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke aanbieder van sociale mediadiensten. In dat geval treedt de aanbieder van de sociale mediadienst op als verwerkingsverantwoordelijke. Alleen voor uw informatie hebben we de relevante links opgenomen (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de relevante dienstverlener):

Internationale overschrijvingen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte

bottom of page